O SLIJEPIM I SLABOVIDIM ​

Definicija slijepoće

Slijepim se smatra lice koje na boljem oku sa korekcijom ima oštrinu vida od 0,05 ili manju, kao i lice sa vidnim poljem svedenim na centralni dio manji od 10 stepeni, pod uslovom da je gubitak vidne sposobnosti definitivan i da se medikamentim ili hirurškim liječenjem ne može popraviti.

Slabovidim se smatra lice koje na boljem oku sa korekcijom ima oštrinu vida između 0,05 i 0,3 pod uslovom da je smanjenje vidne sposobnosti definitivno i da se ne može popraviti korekcijom sa staklima, medikamentima ili hirurškim liječenjem.

I KATEGORIJA – čine slijepa lica bez vidne funkcije, odnosno ona slijepa lica koja nemaju sposobnost percepcije svjetlosti (amaurosis).

II KATEGORIJA – čine slijepa lica čija se korigovana oštrina vida na boljem oku kreće između 0,02 i osjećaja svjetlosti ili čije je vidno polje, bez obzira na oštrinu vida, svedeno na manje od 5 stepeni oko tačke centralne fiksacije.

III KATEGORIJA – čine slijepa lica čija se korigovana oštrina na boljem oku kreće između 0,5 i 0,02 ili čije je vidno polje, bez obzira na oštrinu vida, svedeno na 5 do 10 stepeni oko tačke centralne fiksacije.

IV KATEGORIJA – čine slabovida lica čija korigovana oštrina vida na boljem oku iznosi između 01, i 0,05.

V KATEGORIJA – čine slabovida lica čija korigovana oštrina na boljem oku iznosi između 0,3 i 0,1.