Sastanci sa lokalnim organizacijama u Trebinju i Sarajevu

Predsjednik Saveza slijepih RS Branko Suzić dana 08. i 10. februara posjetio je regiju Sarajevsko Romanijsku i Gornjeg Podrinja i Istočne Hercegovine.

U prostorijama Gradske organizacije slijepih i slabovidih lica Istočno Sarajevo upriličen je sastanak sa predstavnicima Međuopštinske organizacije slijepih Foča i GOS I. Sarajevo. Drugi sastanak je održan u hotelu Leotar u Trebinju uz učešće predstavnika MOS Trebinje i MOS Bileća.

Na oba sastanka obavljeni su konsultativni razgovori i razmjenjene informacije o stanju u lokalnim organizacijama i udruženjima slijepih u obje regije. Razmotreni su planovi rada za 2022. godinu i utvrđeni prioriteti. Konstatovano je da lokalna udruženja nisu zadovoljna sa nivoom podrške od strane većine lokalnih zajednica i sa Republičkog nivoa. Izražena su očekivanja da će se status lokalnih udruženja definisati odlukom Vlade RS. Istaknuto je da je pandemija značajno otežala funkcionisanje i rad Saveza i njegovih članica. Članstvo je dodatno pasivizirano, a rad organizacija reduciran i sveden na najnužniju mjeru. Organizacije iz Foče i Trebinja su posebno istakle problem nedostatka finansijskih sredstava za pokrivanje osnovnih troškova rada organizacija. Izražena su očekivanja da će kroz izmjene Pravilnika o medicinskim sredstvima biti poboljšan pristup ortopedskim i tiflotehničkim pomagalima, uprošćene procedure  ostvarivanja prava na ista, skraćeni rokovi korištenja, osavremenjena i proširena lista pomagala. Izražena su očekivanja da će se kroz izmjene i dopune Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju invalida unaprijediti uslovi za stimulaciju poslodavaca pri zapošljavanju LSI, osigurati rezervisana radna mjesta za LSI sa težim stepenom invalidnosti i osnažiti Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje invalida. S obzirom da značajan broj članova živi na rubu siromaštva nameće se potreba da se za socijalno ugrožena slijepa i slabovida lica osigura minimum socijalne sigurnosti povećanjem prosjeka socijalnih naknada i uvođenjem subvencija i beneficija kojima bi se djelimično uticalo na poboljšanje životnog standarda. Prisustvo novinara i dopisnika agencija i javnih RTV servisa, privatnih i lokalnih elektronskih i pisanih medija iskorišteno je na oba sastanka za pozivanje predstavnika lokalnih institucija i članstva da se odazovu i podrže programske i projektne aktivnosti organizacija slijepih i slabovidih lica iz Sarajevsko Romanijske regije i regije Istočne Hercegovine. Predsjednik Saveza i rukovodioci lokalnih organizacija Jovica Mijatović, Dara Đajić, Milutin Manović i Dušan Babić su na kraćim press konferencijama dali izjave koje su vjerno interpretirane i objavljene u elektronskim i štampanim medijima.

Comments are closed.